REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INTERMOTORS.PL

 

1.          INFORMACJA O SPRZEDAJĄCYM

1.1.        Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez właściciela sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.intermotors.pl – spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, NIP 118-14-52-946, nr REGON 014992887, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, wysokość kapitału zakładowego spółki: 28 336 200 PLN – kapitał został opłacony w całości.

1.2.        W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3.        Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.          DANE KONTAKTOWE

2.1.        Kupujący oraz każda inna osoba może komunikować się z Sprzedającym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

2.1.1.            Adres: Inter Cars (Inter Motors), ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki

2.1.2.            Telefon (Infolinia): 801 88 20 88; czynnaw Dni Robocze, 8:00-18:00

2.1.3.            Adres e-mail: sklep@intermotors.pl

2.1.4.            Punkty odbioru: Filie zlokalizowane na terenie całej RP, adresy wraz z numeramitelefonów igodzinamiotwarcia dostępne w aktualnej wersji nastronie:http://intermotors.pl/sklepy

2.1.5.            Formularz kontaktowy na stronie internetowej:http://intermotors.pl/kontakt

3.          DEFINICJE

3.1.        Cena – oznacza stosowaną przez Sprzedającego cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Sklepu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Kupujący może kupić Towar od Sprzedającego). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od Towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar, Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.

3.2.        Dzień Roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

3.3.        Filia – podmiot świadczącyusługiw zakresie sprzedaży Towarów, działający w imieniu Inter CarsS.A . Kupujący, składając Zamówienie, może wybrać Filię jako miejsce odbioru Towaru kupionego za pośrednictwem Sklepu. Lista Filii wraz z ich adresami (fizyczną lokalizacją) jest dostępna pod adresem: https://intermotors.pl/sklepy

3.4.        Kodekscywilny–ustawaz dnia 23 kwietnia1964roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).

3.5.        Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).

3.6.        Konto – oznacza część Sklepu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt 4.2.2 Regulaminu przez Kupującego Zarejestrowanego.

3.7.        Koszty Dostawy – oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Kupującego.

3.8.        Koszyk – oznacza funkcję Sklepu wykorzystywaną w celu wyboru przez Kupującego Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży).

3.9.        Kupujący –osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mająca ukończone 18 lat życia (osoba pełnoletnia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym i na swoją rzecz jako Konsument albo w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, która korzysta ze Sklepu. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Kupującego” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Sprzedającym Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Kupującego” obejmuje również „Kupującego Zarejestrowanego”.

3.10.    Kupujący Zarejestrowany – oznacza Kupującego, który zarejestrował się w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu na potrzeby korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarła ze Sprzedawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu).

3.11.    Polityka Prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Sprzedającego określający warunki przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywanych przez Sklep plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://intermotors.pl/content/58-polityka-prywatnosci.

3.12.    Przesyłka Wielkogabarytowa– przesyłka o wadze przekraczającej 40 kilogramów lubprzesyłka, której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.

3.13.    Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony i stosowany przez Sprzedającego.

3.14.    Siła wyższa– zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron,nieoczekiwane oraz niemożliwe douniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne,powodzie,pożary, trąby powietrzne).

3.15.    Sklep– oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego działający pod adresem www.intermotors.pl prowadzony przez spółkę Inter Cars S.A. i będący jej własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.

3.16.    Sprzedający – spółka Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, NIP 118-14-52-946, nr REGON 014992887, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, wysokość kapitału zakładowego spółki: 28 336 200 PLN – kapitał został opłacony w całości.

3.17.    System Informatyczny – oznacza system informatyczny Sprzedającego wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności inferfejsy graficzne Sklepu.

3.18.    Towar– rzecz ruchoma prezentowana w ramach Sklepu, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

3.19.    Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawartą przez Sprzedającego z Kupującym na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy zawieranej przez Sprzedającego z Kupującym będącym Konsumentem, Umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.

3.20.    Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym przy wykorzystaniu Sklepu w sposób opisany w Regulaminie.

3.21.    Usługa – oznacza wskazaną w pkt 4.2 Regulaminu usługę świadczoną przez Sprzedającego przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

3.22.    Ustawao Prawach Konsumenta– ustawazdnia 30maja 2014 roku o prawachkonsumenta(Dz.U.2017.683 t.j.).

3.23.    Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, napodstawie którego kupuje on Towaryoferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółoweinformacjeumożliwiające jegorealizację – Cenę.

4.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1.        Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu Towarów (m. in. części oraz akcesoriów motoryzacyjnych) znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również Towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie: http://intermotors.pl/content/3-regulamin-sklepu.

4.2.        Sprzedający świadczy w ramach Sklepu następujące Usługi:

4.2.1.            Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Kupującego danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Sklepu, poprzez wyświetlanie strony Sklepu o określonym adresie URL wykorzystania mechanizmów informatycznych Sklepu (funkcji Sklepu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

a)         możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Sklepu (tj. podstron Sklepu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania),

b)         możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Sklepu;

c)         udostępnienie mechanizmów informatycznych Sklepu służących do składania Zamówień (elektronicznych formularzy itp.);

4.2.2.            Usługę Serwisu – usługa polegająca na udostępnianiu Kupującemu Zarejestrowanemu zasobów Systemów Informatycznego w celu:

a)         utrzymania Konta Kupującego;

b)         zapewnienia Kupującemu Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości:

i.        zachowanie swoich danych teleadresowych;

ii.      zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Kupującego;

iii.    dostępu do historii swoich Zamówień.

4.2.3.            Usługę Newsletter – usługę polegającą na przesyłaniu okresowo za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowej zawierają informacje o usługach świadczonych przez Sprzedającego, aktualnych promocjach i rabatach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedającego oraz świadczonych przez niego usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron.

4.3.        Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Kupujących, bez konieczności rejestracji w Sklepie. Każdy Kupujący może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Sklepu.

4.4.        Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Kupujących Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Kupującego Zarejestrowanego do Sklepu.

4.5.        Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla Kupujących, których wysłali zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Sklepie.

4.6.        Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Kupującego w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu lub skorzystania przez Kupującego z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu (tj. wejścia do Sklepu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Sklepu przez Kupującego.

4.7.        Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt 6 Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt 7 Regulaminu.

4.8.        Usługi opisane w pkt 4.2 Umowy świadczone są bez konieczności uiszczania przez Kupującego jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedającego. Kupujący ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Kupującego z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

4.9.        Przed zawarciem Umowy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do jego akceptacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularza w procesie składania Zamówienia. Akceptacja treści Regulaminu przez Kupującego jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5.          WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

5.1.        Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

5.1.1.            podłączenie do Internetu;

5.1.2.            poprawnie skonfigurowanaprzeglądarka zgodnieze standardami Microsoft InternetExplorer w wersji nie niższejniż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chromew wersjiminimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowaniaprzeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosiodpowiedzialności;

5.1.3.            Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768.

5.1.4.            urządzenie Kupującego musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies"oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

5.2.        Sprzedający informuje, że w przypadku niespełnienia przez Kupującego powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania ze Sklepu może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Sklep może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5.3.        W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Kupującego zainstalowane mogą zostać pliki „cookies”. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Kupującego, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.4.        Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach „cookies”podczas samego korzystania ze Sklepu.

5.5.        W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Sprzedającego wraz z informacją o akceptacji Regulaminu.

5.6.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych Towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy Systemu Informatycznego lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie Towarów.

5.7.        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz poszczególnych Umów Sprzedaży następuje przez:

5.7.1.            dołączenie treści regulaminu do e-maila z rejestracją i/lub Zamówieniem;

5.7.2.            weryfikację zapoznania się przez Kupującego z Regulaminem.

5.8.        Sprzedający informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

6.          REJESTRACJA

6.1.        Rejestracja nastronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.

6.2.        Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Sklepu.

6.3.        Rejestracja Kupującego w Sklepie oraz aktywacja Konta Kupującego następuje według następującej procedury:

6.3.1.            Kupujący wchodzi na podstronę Sklepu zawierającą formularz rejestracyjny; Informacje zamieszczone w Sklepie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,

6.3.2.            Kupujący wprowadza do formularza zamieszczonego w Sklepie swój adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Kupującego,

6.3.3.            Poprzez kliknięcie przycisku „Stwórz konto” zamieszczonego pod formularzem Kupujący jest przekierowywany pod podstrony Sklepu, na której wprowadza do formularza dane (imię i nazwisko, a także opcjonalnie odpowiedni zwrot grzecznościowy i datę urodzenia) oraz ustanawia hasło dostępu do Konta.

6.3.4.            Kupujący powinien zapoznać się z treścią Regulaminu ,

6.3.5.            w rejestracji Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedającego oraz podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, przy czym rejestrując się Kupujący wyraża zgodę na wskazanie w Regulaminie formy kontaktu Sprzedającego z Kupującym.

6.3.6.            poprzez kliknięcie przycisku „Rejestruj” zamieszczonego pod formularzem, Kupujący dokonuje aktywacji Konta, co oznacza, że zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji a Sprzedającym umowa o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu. Od tego momentu Kupujący może korzystać z Usługi Serwisu,

6.4.        Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego Konta wSklepie. W przypadku, gdy podczas rejestracji Kupujący podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Kupującego Zarejestrowanego, lub inną osobę (innego Kupującego Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Kupującego dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Kupującego w Sklepie, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego, w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Kupującego.

6.5.        Kupujący może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie.

6.6.        Kupujący ma dostęp do swojego Konta za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji identyfikatora (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Kupujący Zarejestrowany może dokonać zmiany hasła dostępu do Konta.

6.7.        W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego Konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.

6.8.        W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja Konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić Konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e‑mail. Wznowienie aktywności Konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia czy też usunięcia nieprawdziwych danych.

6.9.        Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jejfunkcjonowania.

7.          OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU

7.1.        Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.2.        Kupujący Zarejestrowany może:

7.2.1.            w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Sprzedającemu oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny,

7.2.2.            złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@intermotors.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://intermotors.pl/kontakt.

7.3.        Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.3.1.            naruszenia przez Kupującego Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu,

7.3.2.            naruszenia przez Kupującego Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób.

7.4.        Niezależnie od postanowienia pkt 7.3 powyżej, Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

7.4.1.            stwierdzenia przez Sprzedającego, że Kupujący Zarejestrowany korzysta ze Sklepu w sposób naruszający dobre obyczaje,

7.4.2.            stwierdzenia przez Sprzedającego, że Kupujący Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Sklepu,

7.4.3.            stwierdzenia przez Sprzedającego, że Kupujący Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,

7.4.4.            likwidacji Sklepu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Sklepu.

7.5.        W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt 7.3 powyżej, jak również w pkt 7.4 powyżej, Sprzedający może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 7.3 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt 7.4 powyżej.

7.6.        Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Sprzedającego następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Kupującego Zarejestrowanego wskazany w Koncie Kupującego (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Kupującego Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Kupującemu w formie pisemnej.

7.7.        Z związku z wygaśnięciem Umowy następuje usunięcie Konta Kupującego i danych przechowywanych w ramach Konta Kupującego, przy czym Konto Kupującego będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień. Na żądanie Kupującego Sprzedający może przekazać Kupującemu dane przechowywane w ramach Konta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Kupującego w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

8.          OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER

8.1.        Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

8.2.        Umowa na świadczenie Usługi Newsletter zostaje zwarta z chwilą wysłania adresu e-mail Kupującego w formularzu zamieszczonym w Sklepie. 

8.3.        Kupujący ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny takiej rezygnacji. Zrezygnować z Usługi Newsletter Kupujący może za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt 1.2 Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

9.          CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

9.1.        Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży (Zamówienia), Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu Ceny obejmującego cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Koszty Dostawy.

9.2.        Wszystkie Ceny podawane wSklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

9.3.        Ceny nie uwzględniają Kosztów Dostawy. Koszty Dostawysą doliczane jako osobna pozycja wpodsumowaniu Zamówienia (wartość Koszyka).Informacja o Koszcie Dostawypodawanajest przedzawarciem Umowy Sprzedaży.

9.4.        Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę www.intermotors.pl.

9.5.        Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana:

9.5.1.            przelewem (przeddostawą Towaru)nanumer konta wskazany w potwierdzeniu założenia Zamówienia;

9.5.2.            za pobraniem– zapłata gotówką kurierowi przy odbiorzeprzesyłki;

9.5.3.            przelewem internetowym z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią;

9.5.4.            kartą płatniczą online (przedpłata);

9.5.5.            gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym Towaru w Filii Sprzedającego.

9.6.        Kupujący musi dokonać zapłaty przy wyborze jednego („tego samego”) sposobu płatności. Kupujący może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny wszystkich kupowanych Towarów oraz Kosztów Dostawy.

9.7.        Sprzedający dostarczy Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (w przypadku Konsumenta – fakturę imienną), jeżeli Kupujący poda dane niezbędne do jej wystawienia.

9.8.        Brak wpłaty Ceny Zamówienia po upływie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacjąz Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający jest uprawniony do anulowaniaZamówienia.

10.      SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

10.1.    Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:

10.1.1.        stronę internetową: www.intermotors.pl;

10.1.2.        przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt.

10.2.    Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.

10.3.    Kupujący może składać Zamówienie przy wykorzystaniu Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

10.4.    Przedstawione przez Kupującego w ramach Sklepu informacje o Towarach stanowią złożone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10.5.    Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu (tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu Sklepu) następuje zgodnie z następującą procedurą i zasadami:

10.5.1.        jeżeli Kupujący posiada Konto i chce skorzystać z ułatwień związanych ze składaniem Zamówień (opisanych w pkt 4.2.2 Regulaminu) powinien zalogować się do Sklepu;

10.5.2.        Kupujący powinien wejść na podstronę Sklepu, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar i dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się obok Towaru. Kupujący może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary.

10.5.3.        po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Kupujący zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Sklepu, przy wykorzystaniu funkcji Sklepu Kupujący powinien:

a)         wybrać sposób dostawy Towarów spośród opisanych w pkt 12.2 Regulaminu (tzn. wybrać Filię, do której Towar ma zostać dostarczony, lub wybrać kuriera i wskazać miejsce dostawy na terenie Polski (adres), do jakiego ma zostać dostarczony Towar);

b)         wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola. Niewyrażenie przez Kupującego zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.

c)         wybrać sposób płatności spośród dostępnych w ramach Sklepu;

10.6.    W przypadku, gdy Zamówienie składa Kupujący Zarejestrowany, który zalogował się do swojego Konta, w formularzu Zamówienia wpisywane są automatycznie dane kontaktowe Kupującego Zarejestrowanego, zamieszczone w ramach Konta. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący ma możliwość zmiany danych kontaktowych Kupującego wpisanych automatycznie w powyżej opisany sposób do formularza Zamówienia.

10.7.    Potwierdzenie Zamówienia w trybie 10.1.1 po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie,

10.8.    Po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Kupującego (skutecznym przesłaniu formularza Zamówienia), wyświetlona zostaje podstrona Sklepu obejmujące potwierdzenie otrzymania Zamówienia (tj. potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego oferty złożonej przez Kupującego). Wyświetlenie na podstronie Sklepu potwierdzenia otrzymania Zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży (nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Kupującego).

10.9.    Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest zrealizowanie Zamówienia.

10.10.W przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Sklepie lub przy złożeniu Zamówienia) oświadczenie o przyjęciu Zamówienia. Przesłanie przez Sprzedającego informacji o przyjęciu Zamówienia, stanowi przyjęcie złożonej przez Kupującego (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

10.11.W przypadku złożenia Zamówienia w trybie 9.1.2, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia wraz z informacją, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie.

10.12.Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży.

10.13.Od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący może dokonać zmiany złożonego Zamówienia wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

10.14.Sprzedający nie prowadzi w ramach Sklepu sprzedaży hurtowej Towarów.

11.      REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

11.1.    Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy.

11.2.    Zamówienia składane zgodnie z pkt 10.1.1 realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu oraz godzinami pracy Filii Inter Cars, publikowanymi na stronie internetowej Sklepu.

11.3.    Realizacja Zamówienia poprzez dostarczenie Towaru przez kuriera jest realizowana w następujący sposób:

11.3.1.        realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli Towar jest dostępny w magazynie centralnym i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00;

11.3.2.        realizacja Zamówienia przyjętych po godzinie 14.00 rozpoczyna się w następnym Dniu Roboczym;

11.3.3.        na adres e-mailowy Kupującego wysyłana jest wiadomość potwierdzająca wysyłkę Towaru.

11.4.    W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 Dni Roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany Towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.

11.5.    W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.

11.6.    Informacja o czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 24 godziny od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.

11.7.    Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Kupującego wystawiany jest paragon.

11.8.    Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz przedsiębiorcy wystawiana jest faktura VAT.

11.9.    Paragon lub faktura wystawiane są w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiona odrębny paragon/faktura.

11.10.W celu otrzymania faktury VAT z tytułu realizacji Zamówienia, a także identyfikacji Kupującego (w przypadku Zamówień dokonanych w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), Kupujący zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:

11.10.1.    w przypadku konsumentów, którzy wyrazili wolę otrzymania faktury VAT, adres zamieszkania Kupującego,

11.10.2.    w przypadku przedsiębiorców – siedziba i adres przedsiębiorcy, który dokonał Zamówienia, a także numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy.

12.      DOSTAWA

12.1.    Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie www.intermotors.pl realizowane są na terenie całego kraju.

12.2.    Kupujący, składając Zamówienie, może wybrać jeden z następujących sposób dostarczenia i odbioru Towaru:

12.2.1.        dostarczenie Towaru przez kuriera pod wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski (tj. adres inny niż Filia), z zastrzeżeniem pkt 12.8;

12.2.2.        dostarczenie Towaru do Filii wybranej przez Kupującego przy składaniu Zamówienia

12.3.    Dostawy krajowerealizowane są za pośrednictwem kuriera.

12.4.    W przypadku wyboru przez Kupującego dostarczenia Towaru pod adres wskazany w Zamówieniu (tj. adres inny niż Filia), dostawa i odbiór Towaru realizowane będzie zgodnie z następującymi zasadami:

12.4.1.        Towar dostarczony zostanie kurierem,

12.4.2.        Towar dostarczony zostanie w terminie zależnym od dostępności Towaru widocznej przy opisie danego Towaru w Sklepie oraz chwili złożenia Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11.3 powyżej.

12.5.    W przypadku Dostawy kurierem Przesyłek Wielkogabarytowych Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania Dostawy kurierem. W tej sytuacji Sprzedający zapewni bezpłatny transport Towaru do najbliższego oddziału Inter Cars S.A.

12.6.    W przypadku Dostawy kurierem w razie nieobecności Kupującego, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu kuriera. W przypadku Przesyłek Wielkogabarytowych, Sprzedający zastrzega sobie prawo doręczenia Towaru wyłącznie do granicy posesji lub przed budynek.

12.7.    Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

12.8.    Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e‑mailowo o zaistniałej sytuacji.

12.9.    W przypadku wyboru przez Kupującego dostarczenia Towaru do wskazanej Filii („Dostawa do punktu odbioru), dostawa i odbiór Towaru realizowane będą zgodnie z następującymi zasadami:

12.9.1.        Sprzedający dostarczy Towar do Filii wybranej przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, w terminie zależnym od dostępności Towaru widocznej przy opisie danego Towaru w Sklepie oraz chwili złożenia Zamówienia;

12.9.2.        Sprzedający powiadomi Kupującego o dostarczeniu Towaru do Filii telefonicznie lub przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Kupującego (podane w Zamówieniu),

12.9.3.        Kupujący może odebrać Towar w danej Filii, w terminie do 3 dni od chwili jego dostarczenia do Filii, a w przypadku nie odebrania Towaru w powyższym terminie, Kupujący będzie mógł odebrać zamówiony Towar w terminie indywidualnie uzgodnionym z Sprzedającym.

12.10.W przypadku niektórych Towarów (w szczególności Towarów w postaci materiałów łatwopalnych oraz akumulatorów) Kupujący może wybrać wyłącznie dostawę do Filii i dokonać odbioru Towaru w Filii. W takiej sytuacji wyłączona została opcja umożliwiająca wybór dostawy Towaru kurierem (tj. Kupujący, składając Zamówienie,  może wybrać jedynie opcję dostarczenia Towaru do Filii).

12.11.Kupujący może wybrać wyłącznie jeden sposób dostarczenia Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży.

12.12.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

13.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY (ZWROT TOWARU)

13.1.    Każdemu Kupującemu od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 13.11. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedawcą liczony jest od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

13.2.    Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu.

13.3.    Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

13.4.    Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie: http://intermotors.pl/img/cms/druki/wzor_oswiadczeniao_odstapieniu_od_umowy.pdf Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

13.5.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy:

13.5.1.        pocztą na adres wskazany w pkt 2.1.1 lub składając pismo pod tym adresem;

13.5.2.        pocztą elektroniczną adres sklep@intermotors.pl.

13.6.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

13.7.    W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

13.8.    Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13.9.    Zakupiony Towar podlegający zwrotowi należy wysłać naadres:

13.9.1.        wskazany w pkt 2.1.1 – w przypadku zamówień wysłanych kurierem lub

13.9.2.        dostarczyć do Filii, w której został odebrany.

13.10.Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

13.11.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

13.12.W przypadku zwrotu Towarów dostarczonychKupującemudo miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako Przesyłki Wielkogabarytowe i nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupującypowinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.

13.13.Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru (transport od Sprzedającego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13.14.Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

13.15.Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem pkt 13.17.

13.16.Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.17.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.18.Sprzedający informuje, że Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

13.18.1.    przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

13.18.2.    przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

13.18.3.    przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.19.Na wszelkie pytania związane z odstąpieniem od umowy i zwrotem Towarów Kupujący może uzyskać pod numerem telefonu: 801 88 20 88 (infolinia czynna W Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00).

14.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG

14.1.    Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

14.2.    Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.

14.3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter między innymi w następujący sposób:

14.3.1.        pocztą na adres wskazany w pkt 2.1.1 lub składając pismo pod tym adresem;

14.3.2.        pocztą elektroniczną adres sklep@intermotors.pl

14.4.    Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter na formularzu stanowiącym wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnym na stronie: http://intermotors.pl/img/cms/druki/wzor_oswiadczeniao_odstapieniu_od_umowy.pdfKupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

14.5.    W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

14.6.    W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy o świadczenie Usługi WWW, Umowy o świadczenie Usługi Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usługi Newsletter Umowę taka uważa się za niezawartą.

15.      WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

15.1.    Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

15.2.    Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność Towaru z umową) i prawne Towaru, w rozumieniu art. 556i 5561Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

15.3.    Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, w szczególności skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Reklamacja może zostać złożona Sprzedającemu w dowolny sposób. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Kupującego, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Towaru, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

15.4.    Kupujący wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Kupujący ma obowiązek udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

15.5.    O jest ile to możliwe, Sprzedający zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

15.6.    Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania Kupującego w tym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15.7.    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu Towaru.

15.8.    Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego wskazanego w pkt 15.8.

15.9.    Kupujący może skorzystać zmożliwościwydruku formularza reklamacji dostępnego na stronie: http://intermotors.pl/img/cms/druki/DRUK_REKLAMACJI.pdf. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Kupującego.

16.      REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI WWW I USŁUGI SERWISU

16.1.    Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Sprzedającego.

16.2.    Reklamacja może zostać doręczona Sprzedającemu w dowolny sposób, w tym:

16.2.1.        przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w pkt 2.1.5 Regulaminu,

16.2.2.        doręczona Sprzedającemu w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Sprzedającego pod adresem wskazanym w pkt 1.1 Regulaminu.

16.3.    Wszelkie pytania związane z reklamacjami Kupujący może kierować pod numer telefonu: 801 88 20 88 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00).

16.4.    Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

16.5.    Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

16.6.    Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt 16.5 powyżej, Sprzedający udzieli Kupującemu odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Kupującego w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Kupującemu odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Kupującego w lokalu Sprzedającego pod adresem wskazanym w pkt 1.1 Regulaminu.

17.      GWARANCJA PRODUCENTA

17.1.    Sprzedający nie jest producentem Towarów.

17.2.    Sprzedający wraz z Towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.

17.3.    Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej („Gwarancja Producenta”). Obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z Gwarancji Producenta, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacje, że Gwarancja Producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi, określone są w Gwarancji Producenta.

17.4.    Jeśli Gwarancja Producenta przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta Towaru za pośrednictwem Sprzedającego.

17.5.    Kupujący powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach Gwarancji Producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej .

17.6.    W przypadku odbioru Towaru w Filii należy zgłosić wadę w danej Filii.

17.7.    Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

18.      GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO

18.1.    Na wybrane Towary dostępne w Sklepie wydawana jest dodatkowa gwarancja Sprzedającego („Gwarancja Sprzedającego”).

18.2.    Szczegółowe informacje dotyczące dodatkowej Gwarancji Sprzedającego (czas trwania gwarancji uzależniony od grupy produktowej i marki Towaru) dostępne są w specjalnych oznaczeniach informacyjnych umieszczanych bezpośrednio przy wybranych Towarach dostępnych w Sklepie.

18.3.    Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Sprzedającego.

19.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

19.1.    Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.

19.2.    Brak wykonania świadczeniaz powodu wystąpienia SiłyWyższej, nie stanowipodstawy dowysuwania roszczeń o odszkodowania,chyba że Strona, której Siła Wyższadotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomieniadrugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

19.3.    Sprzedający dołoży starań,aby zapewnić Kupującym wysokipoziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.

19.4.    Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu orazw zakresiekontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającymszkodliweoprogramowanie idziałania osób trzecich.

20.      ZASTRZEŻENIA PRAW

20.1.    Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia Towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki Towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.).

20.2.    Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych.

20.3.    Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.

20.4.    Wszelkie prawa, o których mowa w 20.1 – 20.2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.

20.5.    Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

21.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

21.1.    Kupujący, który zawarł Umowę lub Umowę Sprzedaży działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Sprzedający informuje, że Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

21.2.    Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Kupujący będącym Konsumentem a Sprzedającym, o ile związane są z korzystaniem ze Sklepu, mogą zostać poddane przez Kupującego procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR znajduje się na podstronach Sklepu). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Kupującego będącego Konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

22.      DANE OSOBOWE

22.1.    Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w realizacji Umowy Sprzedaży oraz Usług, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

22.2.    W celu realizacja Umowy Sprzedaży lub Usług opisanych w Regulaminie Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, numer konta bankowego.

22.3.    Sprzedający oświadcza, że dane osobowe Kupujących, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.

22.4.    Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących zostały zawarte w Polityce Prywatności.

23.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23.1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2017 r.

23.2.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

23.3.    Umowy są zawierane w języku polskim.

23.4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedającego, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.

23.5.    Sprzedający poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu w Sklepie oraz poprzez przesłanie Kupującemu Zarejestrowanemu informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego. Uważa się, że Kupujący wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

23.6.    Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.

23.7.    Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e‑mailem na adres: sklep@intermotors.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego wskazanego w pkt 2.1.5.

23.8.    Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są w formie plików PDF:

Regulamin Intermotors-2014-12-23

Regulamin Intermotors-2014-05-08

Regulamin Intermotors-2015-05-29

Regulamin Intermotors-2015-06-25

Regulamin Intermotors-2016-07-25

Regulamin Intermotors-2017-12-20